תקנון המכללה

תוכן עניינים


1. מידע כללי
2. סגל המכללה
3. תוכניות לימודים
4. נהלי לימודים
4.1 נוכחות בשיעורים
4.2 מקצועות חובה
4.3 תנאי מעבר
4.4 חזרה על קורסים
4.5 חיסורים/איחורים
4.6 מעבר בין מסלולי לימוד
5. בחינות
6. עבודות והגשות
7. ציונים
8. הערכת סטודנט
9. רישום ושכר לימוד
10. משמעת ובטיחות
11. הקפאת לימודים וחידושם
12. זכויות יוצרים


1. מידע כללי
אנו במכללת “ביטוי” מאמינים שכל אדם באשר הוא טומן בחובו את זרעי היצירתיות. השילוב של הנחלת ידע מעמיק, יחד עם טיפוח הביטוי האישי, מובילים לצמיחה ולגילוי עצמי.


דרכנו הינה שאיפה למצויינות ונתינה הבאה מאהבת האדם.
מתוך ראייה שהאדם שלם יותר כאשר הקשר עם הסביבה היומיומית הדוק ואקטיבי, אנו מאפשרים ומעודדים התהוות שדה פעולה בו קיים דיאלוג מתמיד בינינו לבין כל מימדי הסביבה העוטפת אותנו, מהמקום הקטן והאינטימי ביותר עד למרחבי היקום : אם בציור, פיסול וצילום, או בעיצוב תכשיטים, בגדים, מוצרים, בתים ,ערים, נופים …
מעצם העובדה שפעילות זו מתרחשת תחת קורת גג אחת, נוצרות נגיעות בין תחומי העיצוב והאמנות השונים ותחומים חדשים מתגלים.


האדם היוצר מתוך אמונות אלו מעצב את סביבתו ,יוצק לתוכה את ה”אני” הפרטי שלו ועומד נפעם מול יכולותיו המחוללות את פלא תהליך היצירה.


בתקנון זה תוכלו למצוא מידע לגבי תוכניות הלימודים, נהלים וכללי ההתנהגות. אנא קראו אותו בעיון.
מסגרת השעות המחייבת את הסטודנט לכל משך לימודיו תהיה זו שנקבעה בשנה שבה החל את לימודיו. יחד עם זאת, המכללה שומרת את הזכות להכניס שינויים בתוכניות הלימודים, בנהלים ובתקנון זה, מבלי למסור על כך הודעות אישיות. כמו כן, לא מתחייבת המכללה להציע את כל הקורסים והכתות, מפאת מיעוט הנרשמים או מכל סיבה אחרת.


ההנחיות והנהלים החלים על הסטודנטים הם אלה המתפרסמים בתקנון זה. שינויים ותוספות לתקנון יפורסמו באמצעים שונים, ככל שיהיה צורך, ויהיו תקפים גם אם לא נמסרו על כך הודעות אישיות וללא קשר לשנה בה החלו הלימודים.
אנו מאחלים לכם הצלחה בלימודים!


2. תוכניות לימודים
במכללת ביטוי מתקיימים לימודים כמפורט להלן:

לימודי תעודה

לימודי פסיכותרפיה אינטגרטיבית באמנות  תלת שנתי עם תעודת בוגר המכללה בחסות HIT
• רישום / ציור – בסיומו מוענקת תעודה בוגר קורס מכללת ביטוי.
• מכינה ללימודים אקדמיים – בסיומם מוענקת תעודה בוגר קורס מכללת ביטוי.
• השלמת שעות באומנות ( 100-600שעות) לקראת לימודי תרפיה באמנות- בסיומו מתקבלת תעודה  של מכללת ביטוי.
הסטודנט/ית מאשר/ת כי הוסברה לו/ה תוכנית הלימודים אליו/ה נרשם/ה טרם חתם/ה על טופס הרישום וידוע לו/ה שהמכללה רשאית לערוך שינויים, באופן סביר לפי העניין בתוכנית הלימודים, לרבות שינוי סדר הנושאים בקורס והעברת סטודנטים מקבוצת לימוד אחת לאחרת.
הסטודנט/ית מאשר/ת בחתימתו/ה על טופס ההרשמה כי הובהר לו/ה ע”י המכללה כי המדריכים ו/או המרצים אינם קבועים ואפשר שיתחלפו במהלך הלימודים על פי ההתמחות שלהם בנושא הלימוד ובשיקול דעתה הבלעדי של המכללה.
המכללה רשאית לשנות את ימי הלימוד ו/או שעות הלימוד על פי הנסיבות כולל שינוי בין לימודי בוקר ללימודי ערב וזאת בהודעה שתתפרסם בהתאם.
המכללה רשאית לשלב ו/או לפצל כתות ו/או שנתונים וכיוצב’ וזאת בהתאם לצרכי המכללה ו/או צרכי תוכנית הלימודים ו/או צרכי הסטודנטים ובלבד שאיכות הלימודים לא תפגע.


3. נהלי לימודים במסלולי הלימודים האקדמאים


3.1 נוכחות בשיעורים
הנוכחות בכל השעורים הינה חובה.
נוכחות חלקית ו/או נמוכה מזו הנדרשת תביא לאי זכאותו של הסטודנט לתעודה מטעם זה בלבד, ללא קשר להישגיו הלימודיים ועמידתו במבחנים ובמטלות.
לצד חובות הקורסים, על הסטודנט לעמוד במחויבויות נוספות, על פי דרישת מרצי הקורס או הנהלת המכללה, לרבות פגישות, שיחות חתך קבוצתיות ואישיות, טקסים, כנסים וכיוצ”ב. עמידה במחויבויות אלו הינה חובה.


למכללה שמורה הזכות לדון בוועדה הפדגוגית לגבי כל סטודנט וסטודנט טרם רישומו לשנה שלאחר מכן, וזאת משיקולים שונים ובין היתר התאמתו למסגרת הלימודים ו/או ללימודי המקצוע, עמידה בחובות האקדמיות והאחרות. לוועדה זו הסמכות להפסיק הלימודים ובלבד שתנמק החלטתה.


3.2 תנאי מעבר משנה לשנה
כתנאי למעבר משנת לימודים אחת לזו שאחריה, על הסטודנט לעמוד בהצלחה במלוא המטלות, המבחנים והדרישות שנקבעו באותם קורסים בהם למד באותה שנה.


3.3 חזרה על קורסים
סטודנט שנכשל בשני קורסים ומעלה בשנת לימודים, לא יוכל להמשיך לימודיו ללא דיון בוועדת פדגוגית.
במידה והסטודנט נדרש לחזור על קורס , הוא יידרש לעמוד בכל המטלות והחובות האקדמיות וכן בחובת הנוכחות באותו הקורס. יובהר כי הסטודנט יחוייב במלוא עלות הקורס עליו הוא חוזר.


3.4 חיסורים / איחורים
אין לאחר לשיעורים. סטודנט שאיחר 15 דקות ומעלה, לא יוכנס לכתה.
עזיבת הכתה כ- 10 דקות ומעלה טרם סיום השיעור תחשב כאי הופעת הסטודנט לאותו שיעור.
חיסורים מורים
-במידה ומורה מחסיר לשעור לא יהיה החזר שעור בכל מיקרה.
ככלל ובהעדר הוראה מפורשת אחרת:
בכל קורס, בכל סמסטר, ניתן להחסיר עד שלושה חיסורים מכל סיבה שהיא.
מעל לשלושה חיסורים כאמור לעיל, יובא הסטודנט בפני הוועדה הפדגוגית שבסמכותה להחליט על המשך לימודיו או הפסקתם.
החלטה של הוועדה הפדגוגית על המשך לימודים פירושה כי הסטודנט יידרש לחזור על הקורס שנית ולשלם תמורתו שנית. בזמן שיעורים במסגרת הנחייה אישית, ישהו הסטודנטים בסביבת כתת הלימודים של אלא אם הורה להם המנחה אחרת.
למכללה שמורה הזכות ושיקול הדעת הבלעדיים להחליט באם להסמיך סטודנט בלימודיו ו/או ליתן לו האפשרות להשלים את לימודיו בשל העדרויות חוזרות וממושכות, אף אם בהתאם לאישור שאינו אישור המכללה (רפואי, שמירת הריון, מילואים וכיוצב’).


3.5 מעבר בין מסלולי לימוד/קורסים
לסטודנט נתונה הזכות לבקש להעבירו לקורס אחר ו/או למסלול לימודים אחר בכל שלב. הוועדה הפדגוגית תבחן את בקשתו ותשיב לו לא יאוחר מ- 14 ימים לאחר בקשתו. בין היתר תשקול הוועדה את נתוני התאמתו לקורס הנעבר, מספר הסטודנטים בקורס הנעבר ובקורס ממנו מבקש הסטודנט לעבור. בכל מקרה במעבר בין קורסים, לא תהיה השבת כספים וככל שהקורס הנעבר יהיה בעלות גבוהה יותר, יידרש הסטודנט להשלים את שכר הלימוד טרם העברתו.
מגבלות מקום מהוות תנאי יסודי בשיקולי הוועדה על פי סעיף זה.


3.6 שינוי נהלים לימודיים
למכללה שמורה הזכות לעדכן או לשנות את תוכנית הלימודים לפי הצרכים האקדמיים המשתנים, לרבות אופן חלוקת מאפייני הציון, מטלות, פרויקט אמצע ו/או גמר וכל עניין לימודי אחר.
מובהר כי שיתופי הפעולה של המכללה עם אוניברסיטאות ו/או מכללות אחרות בישראל ומחוץ לישראל יחילו בשינויים המחוייבים את נהלי אותם גופים עמם מתקשרת המכללה. התקשרות עם גופים אחרים נעשית לקידום מטרות אקדמיות ולקידום רמה לימודית והתאמת הבוגרים לחייהם התעסוקתיים וכל שעומד כנגד עיני המכללה הינה טובת הסטודנט ועל כן יש לכבד נהלים של אותם מוסדות חוץ כאמור.
על הסטודנט לעמוד בכל הכללים הנהוגים בשני הגופים. על הסטודנט חלה חובת הברור של כל חובותיו וזכויותיו בכל אחד מהמוסדות השותפים בתוכנית אותה הוא לומד.


4. בחינות


4.1 כללי השתתפות
סטודנט חייב להשתתף בכל הבחינות, להגיש את כל העבודות, ההגשות והבחנים המתקיימים והנדרשים במסגרת לימודיו ולעמוד בהם בהצלחה בהתאם לדרישות בכל קורס וקורס.

המרצה רשאי להחליט על אופן המבחנים ו/או המטלות בקורס שהוא מלמד וכן לגבי ציון המעבר, וזאת בתיאום מראש עם הנהלת המכללה..
לבחינות מסכמות / פרזנטציות וכיוצ”ב יורשו לגשת סטודנטים אשר עמדו בכל הדרישות האקדמיות כגון: נוכחות כנדרש, מבחני-ביניים, תרגילים וכדומה. סטודנט אשר לא השלים כל חובותיו (חובות כספיים, ספרים לספרייה, הגשת עבודות וכיוצב’) כנדרש, לא יורשה לגשת לבחינות אלה.
לכל בחינה מתקיימים שני מועדים אליהם רשאי הסטודנט לגשת.

4.2 מועד ב’
סטודנט רשאי לבקש להיבחן במועד ב’ גם אם לא נבחן במועד א’. אם יעשה זאת לא יהיה רשאי לקבל מועד נוסף.
סטודנט שנכשל בבחינה במועד א’, חייב לגשת לבחינה במועד ב’, אחרת יחויב להירשם לקורס מחדש (סטודנט זה רשום באופן אוטומטי למועד ב’). סטודנט שקיבל ציון נכשל בשני מועדים חייב בחזרה על הקורס. בתחילת השנה יפורסם לוח בחינות כולל מועד א’ ומועד ב’. סטודנטים רשאים להבחן במועדי ב’ אולם, סטודנט שייבחר להבחן במועד ב’ ויכשל – לא יהיה זכאי למועד ג’ וכן לא ינתן מועד מיוחד לשיפור ציון חיובי.

4.3 מועד מיוחד
למועד זה רשאי לגשת סטודנט שנבצר ממנו לגשת למועדים הקבועים (לשני המועדים) מהסיבות הבאות:
א. מחלה מעל לשבוע או אשפוז באחד מהמועדים. על הסטודנט להמציא למזכירות המכללה, תוך שבוע מתאריך מועד ב’ בקורס, תעודה רפואית המעידה על סיבת ההעדרות. תעודה רפואית שתומצא מאוחר יותר לא תתקבל ולא תזכה את הסטודנט במועדים נוספים.
ב. מילואים – סטודנט שנבצר ממנו לגשת לאחד משני המועדים מחמת שירות מילואים במועד הבחינה. על הסטודנט להמציא למזכירות המכללה, תוך שבוע מתאריך מועד ב’ בקורס, אישור על שירות מילואים.
ג. לידה (3 חודשים מיום הלידה).
ד. אבל על קרוב מדרגה ראשונה.

ה. התנגשות של שני מבחנים באותו היום ובאותה השעה.
זכאות למועד מיוחד תאושר על ידי המכללה. הפנייה למכללה היא באחריות הסטודנט ותעשה על ידי הגשת הטופס המיועד לכך. לא קיבל הסטודנט את המועד המיוחד כבקשתו – יפסיד את זכאותו למועד זה, יירשם לו כישלון בקורס וייאלץ להירשם לקורס מחדש במועד הקרוב ביותר. עד לקיום המועד המיוחד יירשם בגיליון הציונים סימול “לא נבחן”. מסיבות טכניות עשויה המכללה לקיים את המועד הנוסף יחד עם הבחינות השוטפות במועד הקרוב ביותר שמתקיים. במקרה זה לא יירשם כישלון בקורס עד קיום הבחינה.


5. עבודות והגשות


מטלות הקורס, מועדי הגשת עבודות והגשות אחרות ייקבעו על-ידי המרצים בתאום עם הרכזת האקדמית. במקרים חריגים ו/או טיפול בבקשות חריגות ניתן יהיה לפנות לרכזת האקדמית.
במקרים פרטניים יהיו המרצים רשאים להטיל על סטודנטים פרוייקטים נוספים ו/או לפטור סטודנטים מהגשות כאלה ואחרות על פי שיקול דעתם המקצועי. בתיאום עם הנהלת המכללה.
המכללה רשאית שלא להשיב עבודות ו/או יצירות שנוצרו על ידי סטודנטים במסגרת הקורסים וזאת למטרת הצגתם במכללה ו/או בתערוכות מטעם המכללה. כמו כן, רשאית המכללה לצלם ו/או לפרסם כל עבודה ו/או יצירה שנוצרו על ידי מי מטעם צוות העובדים ו/או הסטודנטים במכללה ובלבד שהיצירה הוכנה במסגרת הלימודים ו/או לצרכי הלימודים.


עבודה שתוגש באיחור לא תתקבל, אלא באישור חריג של ראש מסלול הלימודים.
הנחיות לבחינה / הגשה
הסטודנט ישמע להוראות המשגיח.
הסטודנט יתייצב בחדר הבחינה 15 דקות לפני תחילתה ואין רשות לצאת מרגע כניסתו אלא באישור מפורש ופרטני של המשגיח.

על הנבחן להצטייד בתעודה מזהה ולהציגה על פי דרישה. רשאי לגשת לבחינות והגשות רק סטודנט אשר הסדיר את חובותיו הכספיים לשנת הלימודים השוטפת והשנים הקודמות. סטודנט שלא הסדיר חובותיו – לא יתאפשר לו להיבחן.

על נבחן למלא את פרטיו האישיים על גבי טופס תשובותיו, להחזיר למשגיח את המחברת ואת השאלון ואינו רשאי לצאת מחדר הבחינה במשך 20 דקות מתחילת הבחינה.

איחור של 30 דקות מתחילת הבחינה ייחשב כוויתור על הזכות להבחן במועד זה. קיבל נבחן היתר על ידי הנהלת המכללה להיכנס לחדר בחינה באיחור, לא יקבל תוספת זמן.

נבחן יצטייד אך ורק בחומר המותר בהתאם להנחיות הקורס והנחיות המרצה.. את חפציו האישיים ישאיר בצד, לרבות מכשירי טלפון סלולאריים, כשהם כבויים. חל איסור מוחלט על דיבורים ושיחות עם נבחנים אחרים במהלך הבחינה.


6. ציונים


ציונים ניתנים באחוזים כאשר, ככלל, ציון המעבר הוא 60, אלא אם פורסם אחרת על ידי המכללה.

סטודנט יוכל לערער עד שבוע מיום פרסום הציון, הערעור יוגש בכתב על גבי הטופס המיועד לכך, בצירוף נימוקים ויימסר במזכירות המכללה.
לא ניתן לתקן ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.
לא ניתן לערער על ציון פרויקט שניתן בהרכב של ועדת בוחנים.
ערעור על ציון עשוי לאשש את הציון, להורידו או להעלותו.
השבת ציונים תוך 14 ימי עבודה מיום קיום הבחינה ותוך 21 ימי עבודה ממועד הגשת העבודות או קיום הפרזנטציות/הגשות.


7. רישום ושכר לימוד


שכר הלימוד מהווה תשלום עלות הלימודים אליהם נרשם הסטודנט. המחירים נושאים הצמדה למדד המחירים לצרכן נכון ליום הרישום.
שכר הלימוד משתנה בהתאם למסלול הלימודים הנבחר. לברור שכר הלימוד יש לפנות למחלקת השיווק במכללה בטלפון 1-700-700-892
הסטודנט חייב להסדיר את תשלומי שכר הלימוד למכללה במלואם ובמועדם. הסדרת התשלומים מהווה חלק בלתי נפרד מהתחייבויות הסטודנט ברישומו ללימודים.
שכר הלימוד ישולם במזומן ו\או בכל דרך אחרת שתאושר ע”י המכללה במועד הרישום. חוב ו\או חלק ממנו ייחשב כנפרע בחלוף 3 ימי עסקים מיום התשלום בפועל.


דמי רישום ובחינה – בסך של 400 ₪ ישולמו בנפרד משכר הלימוד ואינם מוחזרים בכל מקרה שהוא.
המכללה רשאית להעניק הנחה למשלמים מלוא עלות הלימודים במזומן ו\או לנרשמים ליותר מקורס אחד.
המכללה תתגמל כספית סטודנט, אשר בזכותו יגיע וירשם סטודנט חדש למכללה. התגמול יהיה בגין כל סטודנט חדש שירשם כאמור והסך הכספי יהיה בהתאם למדיניות המכללה בזמן הרישום.


באחריות המועמד ללימודים לברר את כל אפשרויות התשלום וההנחות (באם קיימות כאלה לגביו) במועד הרישום. התשלום ואופן פריסתו נכונים למועד הרישום בלבד ואין המכללה מחויבת לשמר התנאים שהוצעו למועד אחר.


פיגורים בתשלום – סטודנטים אשר יפגרו באחד התשלומים, יחויבו בנוסף להפרשי ההצמדה גם בריבית בשיעור של 2% לחודש, בהתאם למשך הפיגור. סטודנטים אשר לא יסדירו את תשלומיהם, כאמור, רשאית המכללה להפסיק לימודיהם בכל שלב שהוא ולמנוע מהם קבלת תיק עבודות. אין באמור לעיל בכדי לפגוע בכל זכות חוקית אחרת העומדת לזכות המכללה עפ”י כל דין.


סטודנט המבקש ללמוד תוכנית חלקית ישלם שכר לימוד מלא.
הסטודנט מסכים ומאשר כי לא תעמוד לו טענה של תשלום יחסי למס’ השיעורים שלמד, תהיה סיבת הפסקת לימודיו אשר תהיה.

הסטודנט מודע כי בהתאם להנחיות תקנון זה. ככל שיטען סטודנט להשבת שכר לימוד או חלקו הואיל ונכח בחלק יחסי מהלימודים בלבד, אזי מוסכם כי למכללה תעמוד הזכות לבקש מחיקת הטענה על הסף.


ביטוח לאומי
באחריותו הבלעדית של הסטודנט לשלם דמי הביטוח הלאומי למוסד לביטוח לאומי כדין. התשלום יעשה ישירות על ידי הסטודנטים ולא באמצעות המכללה.
הפסקה/הקפאת לימודים
סטודנטים או מועמדים, אשר נרשמו למכללה, ומסיבות כלשהן החליטו שלא ללמוד במחזור הלימודים אליו נרשמו, יודיעו על כך בכתב למכללה. המכתב יישא את הכותרת “בקשה להפסקת לימודים” וישלח בדואר רשום לכתובת הרשמית של המכללה.

למען הסר ספק, הודעה טלפונית ו\או הודעה בע”פ לאיש מהסגל האקדמי לא תחשב כהודעה על הפסקת לימודים. מועד ההודעה יהיה מועד קבלת המכתב בכתובת המכללה.
סטודנטים או מועמדים, שיודיעו על ביטול הרשמתם עד שבועיים לפני תחילת הקורס/מסלול הלימודים , זכאים להחזר של 90% מעלות הקורס (ללא החזר דמי רישום ובחינה).

מועמדים שיודיעו על ביטול הרשמתם לאחר המועד האמור ועד תחילת הקורס/מסלול הלימודים ,זכאים להחזר של 50% מעלות הקורס (ללא החזר דמי רישום ובחינה).


סטודנטים שיודיעו על ביטול הרשמתם כאמור לעיל בס”ק ב’ ועדיין לא שילמו את שכר הלימוד עבור הקורס יחוייבו בתשלום של 10% מעלותו אם הודיעו על הביטול עד שבועיים לפני מועד תחילת הקורס, וב-50% מעלותו אם הודיעו על הביטול לאחר המועד הנ”ל.
למרות האמור לעיל, סטודנט ו\או מועמד שהופסקו לימודיו על ידי המכללה עקב הפרת הוראה ו\או תקנה ו\או כלל המנויים בתקנון זה, לא יקבל החזר שכר לימוד.


למען הסר ספק, לאחר התחלת מסלול הלימודים, הקורס ו/או שנת הלימודים אין החזר כספים.
סטודנט אשר קיבל מלגה מלאה או חלקית (פטור משכ”ל, השתתפות בשכ”ד או בדמי מחייה, או כל מלגה אחרת מהמכללה), יחויב בכל מקרה של הפסקת לימודים (מרצונו או ע”י המכללה), בהחזר מלוא סכום המלגה שקיבל (בתוספת חישובי הצמדה וריבית, כמקובל).


סטודנט אשר לא עמד בדרישות הקורס/מסלול הלימודים , לא יהיה רשאי להמשיך את לימודיו במסגרת אותו קורס/מסלול לימודים.


סטודנט שלא עמד בהתחייבויותיו הכספיות, ייחשב כמי שהודיע על הפסקת לימודיו וזאת מבלי לגרוע מחובותיו לתשלום.
מוסדות השיפוט המשמעתיים של המכללה רשאים להחליט על הפסקת לימודים של סטודנט, עקב סיבות משמעתיות ולאחר שהתקיים דיון משמעתי בעניינו.


למכללה שמורה הזכות שלא לאפשר לסטודנט מן המניין להמשיך את לימודיו במכללה לאחר סיום קורס אליו הוא משתייך וכן, להרחיק כל סטודנט מטעמים מיוחדים שינומקו בפני הסטודנט בוועדה מיוחדת שתתכנס לשם כך, ובנוכחות הסטודנט, וזאת לאחר שתינתן לו התראה בגין התנהגותו / מעשיו / מחדליו / הישגיו, אשר על יסודם שוקלת המכללה להרחיקו.


8. היעדרות מן הלימודים

אין המכללה מחזירה כספים בגין היעדרות מלאה ו\או חלקית מן הלימודים.
המכללה שומרת על זכותה לדון ולהחליט בעניין החזר כספים ששולמו ו/או אי גביה נוספת בגין חזרה על קורס, באופן פרטני ולאחר הגשת בקשה בכתב למכללה באחד או יותר מן המקרים הבאים:
• שירות מילואים לתקופה של 21 ימים רצופים ומעלה במשך הקורס.
• אשפוז בבי”ח, שמירת הריון, לידה לתקופה של 21 ימים ומעלה במשך הקורס.


• כל סיבה אחרת שהמכללה תחליט שהיא מוצדקת (כגון: שבעת ימי אבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה, לאמור: אב, אם או אחים) ובכל מקרה לאחר שהסטודנט הגיש למכללה בקשה בכתב ופירט בה את בקשתו וצרף לה את המסמכים הנדרשים
המכללה הינה המוסמכת הבלעדית להחליט בדבר החזר כספים.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להאציל סמכות זו לכל מוסד ו\או אדם ו\או אישיות משפטית אחרת ובלבד שתעשה בכתב.


9. משמעת ובטיחות


11.1. הסטודנטים מתחייבים להקפיד על קיום כללי התנהגות ומשמעת ההולמים סטודנטים הלומדים במסגרת המכללה ובתחומה.


11.2. על הסטודנטים להיות מודעים לכלי העבודה והחומרים הנמצאים בקרבתם, להכיר את תכונותיהם ולהימנע משימוש לא נכון אשר עלול להסב נזק לרכוש ו\או לגוף ו\או לנפש.


11.3. חל איסור מוחלט לעבוד בתוך כיתות המכללה ו\או בסטודיו ו\או לעשות שימוש בכל כלי עבודה וחפץ אשר בבעלותה ו\או בתחומה ו\או בחזקתה של המכללה מבלי שחבר הסגל האקדמי נמצא פיזית במקום ולאחר שאישר הפעילות.


11.4. הסטודנטים מתחייבים לעדכן ו\או ליידע את המכללה ו\או מי מטעמה בדבר ליקויים מכל סוג שהם.


11.5. הסטודנטים נדרשים להימנע מהתנהגות פסולה ובלתי הולמת כמקובל וכמפורט להלן:
• התנהגות הפוגעת בכבוד המכללה ו\או במוסר ציבורי כלשהו.
• פגיעה במי מהנהלת וצוות המכללה, מוריה, פקידיה, עובדיה ושלוחיה ואי ציות להוראותיהם (כגון: התחצפות לאיש סגל הוראה או ניהולי, סירוב להזדהות לפני איש סגל הוראה או ניהולי, סירוב לעזוב אולם הרצאה לפי דרישת איש סגל הוראה).
• הטעיית מוסדות המכללה, המכללה, מוריה, פקידיה, עובדיה ושלוחיה במידע כוזב.
• הונאה בעבודות ו\או תרגילים, מעשה תרמית ו\או גניבה (לרבות גניבת רעיונות וזכויות קנייניות של אנשי הסגל האקדמי ו\או הסגל המנהלי ו\או של מי מהסטודנטים האחרים).
• פגיעה ברכוש המכללה ו\או ברכוש הסטודנטים ו\או בנפש.
• התנהגות שאינה הולמת בין סטודנט לחברו
• פגיעה בשמה הטוב של המכללה ובשמם הטוב של עובדיה, שלוחיה והסטודנטים הלומדים בה.
• הפרעה למהלך תקין של השעורים.
• שימוש בטלפונים ניידים למיניהם במהלך השיעורים והעבודה המעשית אסור בהחלט.


11.6. חובה לשמור על ניקיון המכללה וסביבתה.


11.7. יש לשמור על שלמות הציוד והחומרים אותם מספקת המכללה.


11.8. במקרים של הפרות סדר רשאי מי מטעם הסגל האקדמי ואו\ הסגל המנהלי להרחיק את הסטודנט. אי קיום הוראה מן ההוראות הנ”ל מהווה הפרה יסודית של ההתקשרות החוזית בין הסטודנט והמכללה, והמכללה רשאית להחליט בדבר הפסקה זמנית של הלימודים ו\או הפסקת לימודיו של הסטודנט לצמיתות וללא החזר שכר לימוד ו\או לפעול לפי כל זכות חוקית המוקנית לה עפ”י דין ו\או עפ”י נוהג.


11.9. נמצא סטודנט אשם בעבירת משמעת תוך גרימת נזק חומרי למכללה ולמוסדותיה, רשאית המכללה לחייבו לשלם למכללה פיצוי כספי בשיעור כספי שלא יעלה על הנזק שנגרם עקב העבירה.


11.10. קנס או פיצויים שהוטלו על סטודנט שהואשם בעבירת משמעת ולא שולמו, ייראו כחוב של הסטודנט המזיק למכללה לכל דבר ועניין, ולגבי תשלומו וגבייתו ינהגו כפי שנוהגים לגבי חוב שכר לימוד שלא שולם במועדו (ראה סעיף 9).


11.11. חל איסור על שימוש במכשירים אלקטרוניים, לרבות הקלטה, צילום, וכיוצ”ב במהלך שיעורים ומפגשים מרוכזים במסגרת הקורסים במכללה.


11.12. כמו כן, חל איסור על הכנסת דברי אוכל ושתיה לכתות הלימוד, חל איסור על עישון בכל שטח המכללה.
ענישה
סטודנט שלא יעמוד בהנחיות המשמעת והבטיחות יועלה לדיון בועדת המשמעת של המכללה.
סטודנט אשר יימצא אשם בעברת משמעת יוטל עליו אחד או אחדים מהעונשים שלהלן. לא יוטל עונש ללא הליך משמעתי (למעט קנס עישון באזורים ציבוריים, חניה במקום אסור ואיחור בהחזרת ציוד וחומר שהושאל המכללה)
א. התראה בכתב שתצורף לתיקו האישי של הסטודנט.
ב. נזיפה בכתב שתצורף לתיקו האישי של הסטודנט.
ג. מניעת שימוש במתקני המכללה ובציוד המכללה למשך תקופה שתיקבע.
ד. הרחקת הסטודנט זמנית מהמכללה.
ה. הרחקת הסטודנט לצמיתות מהמכללה (אם לא הוגש ערעור, טעונה ההרחקה לצמיתות אישור ועדת משמעת).
ו. ביטול זכויות או הישגים בלימודים שנרכשו כתוצאה ממרמה, לרבות שלילת זכות קבלת תעודה או אישור המעיד על לימודים אלה.
ז. הטלת קנס כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית שכר לימוד מלא של סטודנט מן המניין באותה שנה.
ח. במקרים חריגים וחמורים רשאית מנהלת המכללה להורות על עריכת הבירור בוועדת המשמעת כערכאה ראשונה ואחרונה.
פיצויים
נמצא סטודנט אשם בעבירת משמעת אשר גרמה נזק חומרי למכללה, יהיה בסמכות ועדת המשמעת לחייבו, בנוסף לכל עונש שיוטל עליו או במקומו, לשלם למכללה פיצוי כספי בשיעור שלא יעלה על הנזק שנגרם עקב העבירה.


10. הקפאת לימודים וחידושם


הקפאת הלימודים
סטודנט יהיה רשאי להגיש בכתב למזכירות המכללה בקשה להקפיא את לימודיו לתקופה שלא תעלה על שנה (מותנה באישור המכללה) ובכל מקרה לא יפסיק הסטודנט את הלימודים למעלה מפעם אחת.


סטודנט הלומד במסלול לתואר ראשון רשאי להגיש בקשה להקפאת לימודים לתקופה של עד שלוש (3) שנים.
סטודנט שהפסיק את לימודיו שלא בהתאם לאמור, לא יוכל לחדשם, ויידרש לעמוד בתנאי הרישום הנהוגים באותה עת.
חידוש לימודים
סטודנט אשר בקשתו להקפאת לימודים אושרה , ומבקש לחדש את לימודיו, יפנה את בקשתו בכתב למכללה, לא יאוחר מחודש ימים לפני התחלת הקורס אליו הוא מעוניין להצטרף.

המכללה תאשר שובו ללימודים בכתב ולא יאוחר מ-14 ימים טרם התחלת הקורס וזאת על בסיס מקום פנוי במועד בו ביקש לחדש את הלימודים.
המכללה אינה מתחייבת כי במועד בקשה לחידוש הלימודים יילמדו במכללה אותם קורסים אשר נלמדו במועד שהפסיק הסטודנט את לימודיו.


סטודנט במסלול לתואר ראשון שהגיש בקשה להקפאת לימודים ובקשתו אושרה, בקשתו לחידוש לימודים תהיה באישור הוועדה הפדגוגית ועל בסיס מקום פנוי בלבד.


11. קניין רוחני וזכויות יוצרים


א. הבעלות וכל הזכויות בעבודות הסטודנטים, לרבות פרוייקט הגמר, שנעשו בתקופת הלימודים (בהנחיית מורי המכללה) שייכות במלואן למכללה.
ב. הקלטה של הרצאות/שיעורים פרונטאליים בתחומי הלימוד השונים ו/או כל שיחה שבין נציג המכללה לסטודנטים או לנציגות סטודנטים מחייבים קבלת הסכמת המרצה מראש.
במידה וניתנה הסכמת המכללה ו/או מי מטעמה להקלטה כאמור, אזי השימוש בהקלטה זו יהיה לצרכי לימוד בלבד ואין לעשות בה כל שימוש מסחרי, ובכלל זה הפצת ההקלטה לצד שלישי כלשהו. הקלטה ללא הסכמת המורים מהווה עבירת משמעת ויש בה משום הפרת זכויות יוצרים על כל המשתמע מכך.
ד. מדי עת מוצגות במכללה תערוכות. מוסכם כי המכללה רשאית להציג עבודות סטודנטים בתערוכות ובתצוגות על-פי שיקול דעתה, וכן לפרסם אותן באמצעי התקשורת, אמצעי פרסום ולהדפיסן באלבומים ובספרים.
ה. סטודנט חייב לנהוג במסגרת לימודיו על פי כל דין, ובכלל זה לכבד זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים על פי חוק זכות יוצרים, התשס”ח – 2007, בכפוף לשימושים המותרים על פי החוק האמור.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, סטודנט אשר לצורך עבודותיו במסגרת לימודיו במכללה עושה שימוש ביצירות מוגנות על פי דין ובכללן תמונות, הדפסים, קטעים מוזיקליים וכל יצירה אחרת, או בכל חלק מיצירה כאמור, חייב במתן קרדיט לבעל זכויות היוצרים, לרבות ציון שמו של היוצר, בעבודה. במקרה של שימוש ביצירה מוסיקלית או חלק ממנה יצוין גם שמה של חברת התקליטים שהפיקה את התקליט ממנו נלקחה היצירה.
באחריות הסטודנט להשיג את האישורים או ההסכמות הנדרשים על פי כל דין (לרבות מהיוצר ו/או מבעל הזכויות ביצירה) לכל שימוש שייעשה הסטודנט או מי מטעמו בעבודה בה נעשה שימוש ביצירה המוגנת בזכויות יוצרים כאמור לעיל, מחוץ למסגרת הלימודים (לרבות הצגה בציבור של העבודה, הקרנה, השמעה של קטע מוסיקלי וכד’).
ו. הסטודנט מסכים שלפי חוק הפטנטים ופקודת הפטנטים והמדגמים, כל המדגמים והפטנטים שייעשו על ידו, לבדו או ביחד עם אחרים במכללה (סטודנט, מרצה, מנחה או כל אדם אחר הקשור למכללה), כחלק או במסגרת לימודיו במכללה במהלכם, יהיו בבעלות המכללה, אלא אם כן המכללה תודיע לו בכתב על ויתורה.
המכללה זכאית לרשום על שמה או על שם מי מטעמה מדגם או פטנט, לפי העניין, על כל אמצאה או מדגם כאמור לעיל, או על כל תוצר אחר של עבודתי מסגרת לימודיי אשר ניתן יהיה לרשום עליו פטנט או מדגם. כן זכאית המכללה להירשם כבעלת ההמצאה, הפטנט או המדגם, לפי העניין.
ככל שיהיה בכך צורך ישתף הסטודנט פעולה בכל הקשור להכנת בקשה לפטנט או מדגם וימנע מכל מעשה או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בזכויות המכללה בנוגע לרישום הפטנט או המדגם או לניצולם.
לא יגלה הסטודנט ולא יפרסם פרטים כלשהם בקשר לכל המצאה פטנט או מדגם ללא הסכמה מראש ובכתב של המכללה, אלא אם המכללה הודיעה לו בכתב על ויתור על זכויותיה, כאמור לעיל. התחייבות זו לא תחול על גילוי פרטים כאמור במסגרת לימודי הסטודנט במכללה.
זכויות המכללה כפופות לכך שככל שהדבר יתאפשר על פי כל דין ובהתחשב בנסיבות יצוין שמו של הסטודנט כמי שהיה שותף לפיתוח ההמצאה/הפטנט/המדגם.
זכויות על עבודות סטודנטים
כל עבודה של סטודנט שנעשתה במסגרת לימודיו היא יצירה משותפת של הסטודנט, המנחה והמכללה אך היא רכוש המכללה בלבד. המכללה רשאית לבחור עבודות של סטודנטים לצורך תצוגה, הדגמה, הוראה ותיעוד, פרסום באינטרנט או כל צורך אחר, ללא הזדקקות לקבלת רשות והסכמה מיוחדים מהסטודנט.
שימוש בעבודות הסטודנט ובשם המכללה בתקופת לימודיו ולאחריה, יעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמכללה וזאת על מנת למנוע פגיעה בזכויות הסטודנט על עבודותיו או ניצול ללא תמורה.

כל הצילומים שמצולמים בשעורים או בתוך המכללה עצמה של עבודות התלמידים או של התרחשויות בשעור ביחד עם תלמידי המכללה שייכים למכללה ויש באפשרותה להשתמש בהם לצורכי שווק ופירסום


12. נהלים כללים


א. המכללה רשאית לשנות תקנון זה כולו ו/או כל חלק ממנו מעת לעת.
ב. תנאי הקבלה במוסדות להשכלה גבוהה משתנים מדי עת, באחריותו הבלעדית של הסטודנט לוודא כי הוא עומד בדרישות המוסד בו הוא מתכוון להמשיך את לימודיו, ככל שלמטרה זו נרשם ללימודים במכללה.
ג. המכללה משקיעה מאמצים רבים בניסיון להתחקות אחר דרישותיהם של כלל המוסדות להשכלה גבוהה בתחום העיצוב, אולם אין היא אחראית לקבלתו ו\או אי קבלתו של סטודנט למסלול לימודים זה או אחר כלימודי הכנה ללימודי המשך.
ד. המכללה ו/או מי מטעמה לא נושאים באחריות כלשהי לגניבת עין ו/או גניבת רעיונות אשר יועלו במסגרת הקורס.
המכללה מתחייבת להמציא אישור על סיום הלימודים תוך חודש ימים מיום הבקשה. המכללה רשאית לעכב המצאת האישור עד השלמת כל התשלומים ו/או פירעונם.
ה. המכללה מצהירה כי הסטודנטים והסגל האקדמי מבוטחים בביטוח אחריות צד ג’ אשר משולם ע”י המכללה. סטודנט שנפגע במהלך שהייתו בתחום המכללה מתבקש לפנות למכללה ולדווח על כך באופן מיידי כתנאי להחלת כיסוי ביטוחי.
ו. במקרה של ביטול שיעור, מתחייבת המכללה לפעול באופן סביר על מנת להודיע טלפונית ו\או באמצעות הדואר ו\או באמצעות דואר אלקטרוני ו\או באמצעות שירות SMS והכל בהתאם לנתונים המצויים במאגר הנתונים של המכללה אותם מסר הסטודנט. באחריות הסטודנט לעדכן את המכללה בדבר שינוי פרטים אישיים ו\או חלק מהם ו\או שינוי אמצעי תקשורת לצורך כך.
ז. במידה ובמסגרת הלימודים במכללה יידרש הסטודנט לרכישת חומרים לצורך תרגילים אישיים, יהיו רכישות אלה באחריות הסטודנט ועל חשבונו.
ח. המכללה מעניקה ייעוץ מקצועי וליווי לאורך הקורס. סטודנטים המעוניינים לפנות לסגל האקדמי ואו הסגל המנהלי ואו למכללה ואו למנהלת המכללה יכולים לעשות זאת בדרכים הבאות:
במהלך ההפסקות בין השיעורים, לפניהם ו\או אחריהם.
באמצעות טלפון – 1-700-700-892 .
באמצעות דוא”ל- [email protected]
באמצעות דואר- רח’ בצלאל 7, מתחם הבורסה ר”ג.
ט. בנוסף להוראות תקנון זה, מתבקשים הסטודנטים לכבד החלטות הסגל האקדמי ודרישותיו אף אם לא מופיעות במסגרת תקנון זה. באם הונחה הסטודנט בעניין הנראה כלא סביר, עליו לפנות למכללה ללא דיחוי בכל דרך מן הדרכים המנויות לעיל.
י. סטודנטים בעלי לקויות למידה מוזמנים לפנות לרכזת האקדמית מייד לאחר רישומם ללימודים במכללה. הקלות ייתנו לסטודנט רק עם הצגת אבחון דידקטי תקף מאחד המכונים המאושרים לכך.
יא. המכללה שומרת על זכותה לשנות מיקום המכללה ו/או להוסיף סניפים ו\או להחליפם ו\או לסוגרם ו\או חלק מהם בהתאם לצרכיה ושיקוליה האקדמיים, המנהליים והעסקיים. המכללה רשאית להחליט על סגירת קורסים ו/או מסלולי לימוד ו/או על אי חידושם ובלבד שלא תתקבל החלטה כזאת במהלך שנת לימודים.
יב. המכללה אינה אחראית לציוד ולעבודות שיושארו בכיתות הלימוד.
יג. סטודנט המקבל צו התייצבות לשירות מילואים במשך שנת הלימודים, יכול לפנות למזכירות מיד עם קבלת הצו ולפחות 40 יום לפני מועד ההתייצבות, על מנת לקבל מכתב אותו יש לצרף לטופס הולת”ם כדי לנסות לדחות את המועד. המכללה תסייע לסטודנט להשלים את החומר שהחסיר ולחזור למסלול לימודים סדיר.
יד. פתיחת כל קורס והתמחות מותנית במספר הנרשמים. המכללה רשאית לשנות את כמות השיעורים ולאחד כיתות בהתאם למספר הסטודנטים. כמו כן, שמורה למכללה הזכות לעכב, לדחות או לבטל פתיחת כתה כלשהי מבין מסלולי הלימודים במכללה מכל סיבה שהיא לרבות רישום מועט למסלול מסויים אשר מאלץ אי פתיחת הקורס/הכתה באותו המועד.
טו. למכללה, שמורה הזכות לשנות את מבנה ואת שעות וימי הלימוד עפ”י כמות הסטודנטים בקורס אך לא לפגוע בתכני הקורס.
טז. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכניות הלימודים ובמערכי השיעורים בהתאם לצרכי השוק.
יז. המכללה אינה מתחייבת למצוא מקומות תעסוקה למי מבוגריה.
יח. המכללה מגדירה את סטנדרט הלימודים בהתאם לשיקול דעת לימודי ומקצועי בלבד ולא עפ”י תכתיבי שוק ו/או התחום התעסוקתי בתחום הנלמד.
מובהר לסטודנטים כי חלק מהמקצועות הנלמדים הינם מקצועות בראשית התפתחותם מבחינת הדין והדרישות והקריטריונים להכשרה והסמכה משתנים מעת לעת ע”י הגורמים המוסמכים. הסטודנט אחראי לערוך כל הבדיקות הנדרשות בטרם רישומו למכללה ולאחר מכן לא תישמע כל טענה של חוסר התאמה של הלימודים לרצונות ו/או הצרכים של הסטודנט.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה, תקנה, כלל ונוהל בתקנון זה לפי הצורך ו\או לפי שיקול דעתה לרבות שינוי סגל ומיקום המכללה. באחריות הסטודנט להתעדכן מעת לעת בדבר שינוי הנהלים. נהלים חדשים אשר יונהגו במהלך הלימודים, יהיו תקפים ויחייבו את הסטודנטים מן המניין תוך 14 ימים מיום פרסומם..

” בקורסים אונליין בזום ישלחו תעודות הסיום אך ורק דרך המייל “

קבלת תעודת סיום בכל מגמה או קורס מותניית בסיום תשלומי שכר הלימוד

 

Call Now Button