טופס רישום

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה
מועמד/ת יקר/ה ,

1. אנא קרא/י בעיון את תקנון מכללת ביטוי ומלא/י טופס זה בקפידה ובכתב ברור.

2. תשלום שכר הלימוד הנו בהתאם להוראות פרק 7 לתקנון - "נהלי רישום ותשלום שכר לימוד".
חלק א' - פרטים אישיים

אני הח"מ מבקש/ת להתקבל ללימודים במכללה, מצהיר/ה בזאת כי מילאתי בעצמי את כל הפרטים הנדרשים בטופס זה, פרטים מלאים מדויקים ונכונים.

הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראתי את התקנון, הוא ברור ומובן לי ואני מסכים/מה לאמור בו ומתחייב/ת מרצוני לקיים את הוראותיו ו/או תקנותיו, לרבות אלה שייקבעו מעת לעת במשך כל זמן היותי תלמיד/ה במכללה.

הנני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד, במלואו ובמועדו, כפי שיחול עלי בהתאם לכללים ולנהלים שייקבעו על-ידי המכללה מעת לעת.

ידוע לי שפתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימאלי.

ידוע לי כי למכללה שמורה הזכות, בכל עת, שלא לפתוח את הקורס בשל מיעוט נרשמים ו/או מכל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתה.

ידוע לי כי למכללה שמורה הזכות לערוך שינויים בכל עת, על-פי שיקול דעתה, בתוכנית, במועדי הקורס, ימים ושעות הלימוד.

ידוע לי כי דמי הרישום אינם מוחזרים במקרה של ביטול ההרשמה. כמו כן מוסכמים עלי הוראות התקנון לגבי ההסדרים הכספיים במקרה של ביטול ו/או הפסקת לימודי במכללה.

אני מצהיר/ה שידוע לי כי חתימתי על מסמך זה מהווה הסכמתי לאמור בתקנון המכללה ובטופס הרישום וכן התחייבותי למלא כלפיכם את כל התחייבויותיי, על פי המסמכים הנ"ל ו/או כל התחייבות אחרת שניתנה או תינתן על ידי.

הנני נותן/ת הסכמתי לכך שהפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח מידע ופרסומים מטעם המכללה.

לימודי התעודה של כל המגמות לא מהווים תנאי או ניקוד אקדמי עבור לימודי תואר שני במוסד חיצוני.

" בקורסים אונליין בזום ישלחו תעודות הסיום אך ורק דרך המייל "

ולראיה, באתי על החתום:
Call Now Button